Families of Smolensk Crash Victims – Letter to Prime Minister Mark Rutte


English original at the bottom of the page.

List do premiera Holandii Marka Rutte

Szanowny Panie Premierze,

Pragniemy wyrazić nasze najgłębsze kondolencje wszystkim rodzinom i bliskim ofiar , którzy zginęli w wyniku ataku na samolot malezyjskich linii lotniczych MH17.

Prosimy także przekazać nasze najgorętsze wyrazy współczucia obywatelom wszystkich państw dotkniętych tą niezawinioną i niesprawiedliwą tragedią, rodzinom i krewnym tych, którzy zginęli. Przeżywając podobną tragedię ponad 4 lata temu, kiedy to 10 kwietnia 2010 roku, wojskowy samolot z 96 obywatelami polskimi rozbił się w Rosji, mamy poczucie, że tragicznym doświadczeniem, które zdobyliśmy powinniśmy podzielić się z Panem i rodzinami, aby zapobiec dalszemu koszmarowi rodzin, przez zapewnienie przestrzegania procedur, zabezpieczenie dowodów i oddania sprawiedliwości tym wszystkim, którzy stracili swoich bliskich.

Najistotniejszym problem jest pełny i nieskrępowany dostęp oraz kontrola nad procesem identyfikacji ciał oraz sekcji zwłok, jak również dostęp do miejsca katastrofy, aby móc skutecznie zabezpieczyć dowody. Niestety, czas jest najważniejszy, a wszelkie opóźnienia powinny być po prostu postrzegane, jako próby uniemożliwienia przejrzystego i prawidłowego postępowania, co narusza prawa człowieka członków rodzin ofiar katastrofy (a także stanowi naruszenie samej Konwencji Chicagowskiej).

Pomimo ogromnego pragnienia rodzin, aby jak najszybciej odzyskać ciała bliskich i godnie ich pochować, chcemy zwrócić szczególną uwagę Holandii i wszystkich innych dotkniętych tą tragedią na przeprowadzenie niezależnych identyfikacji i sekcji zwłok przed pogrzebem.

W naszym przypadku, polski rząd (z nieznanych do dziś powodów )zrezygnował z tego prawa  i opierając się na zapewnieniach władz rosyjskich doprowadził do sytuacji, w której miesiąc po wypadku zmuszeni byliśmy rozpocząć bitwę prawną w celu ekshumowania naszych bliskich, tylko po to, aby w tych przypadkach, w których przeprowadzono ekshumacje, odkryć karygodne zaniedbania i naruszenie wszystkich międzynarodowo uznanych norm. I mimo zapewnień, nikt z nas nie może być tak naprawdę pewien czy rzeczywiście pochował swoją bliskich osobę czy kogoś innego. Podobnie, jak wynika z bolesnych doniesień dotyczących ofiary lotu MH17, ciała naszych bliskich obrabowano i traktowano bez należytego szacunku. Wielkim szokiem było odkrycie, że we wszystkich przypadkach ekshumowane ciała zostały sprofanowane, co zostało ujawnione podczas wtórnych obdukcji. Jesteśmy zrozpaczeni, że historia się powtarza i że rodziny, z którymi czujemy więź solidarności i współczucia, przechodzą przez takie niewyobrażalne cierpienia .

Liczne błędy i zaniedbania ze strony władz rosyjskich, dodajmy, na terytorium w pełni pod kontrolą Rosji, sprawiły, że przez prawie dwa lata nie byliśmy w stanie podważyć sfabrykowanych wniosków dochodzenia władz rosyjskich, takich jak oskarżenia, że jeden z naszych najbardziej szanowanych generałów był pod wpływem alkoholu i wywierał presję na pilotów. Ten nieprawdziwy zarzut został przedstawiony w oficjalnym raporcie rosyjskim, który, ze względu na brak kontroli nad procesem prawnym w przypadku naszego śledztwa sprawił, że przepisy lotnictwa cywilnego  nie miały zastosowania do ochrony naszych bliskich, a my nie mamy ani prawnej ani formalnej drogi apelacyjnej. Sytuacja polityczna na Ukrainie nie może być pretekstem do lekceważenia i pomijania norm ustanowionych przez ICAO.

Równie ważne jest wykonanie przez wyszkolonych ekspertów dokumentacjifotograficznej i zabezpieczenie dowodów z miejsca katastrofy. W naszym przypadku zabezpieczenie dowodów przez władze rosyjskie doprowadziło do nieodwracalnych uszkodzeń i zniszczenia dowodów, przez cięcie i niszczenie szczątków samolotu oraz pozostawienie przez miesiące niezabezpieczonych szczątków wraku na płycie lotniska, a o zwrócenie Polsce dowodów staramy się już od ponad 4 lat. Nawet sprawa czarnych skrzynek, które wciąż nie zostały nam zwrócone, rodzi wiele pytań. Kopie nagrań, które zostały otrzymaliśmy są różnej długości, a oficjalne rosyjskie stenogramy są niedokładne.

Będąc świadkami tragedii ofiar MH17 i ich rodzin jesteśmy bardzo przygnębieni widząc, ze historia się powtarza. Niestety, nadal przeżywamy nasze nieszczęście, dlatego chcielibyśmy zaoferować nasze wsparcie rodzinom ofiar MH17 lotu. Apelujemy do instytucji międzynarodowych oraz lotniczych organów dochodzeniowych,ICAONTSBAAIBEASA i innych uznanych organizacji, aby ograniczyć ich cierpienia i podjąć zdecydowane działania. Kiedy zdarza się tak bezsensowna tragedia, polityka powinna ustąpić miejsca wsparciu i ochronie tych, którzy jej potrzebują.

Marta Kaczyńska

córka śp. Lecha Kaczyńskiego, Prezydenta Rzeczpospolitej Polski oraz śp. Marii Kaczyńskiej, Pierwszej Damy Rzeczpospolitej zginęli 10 kwietnia 2010 roku

Ewa Błasik

wdowa po śp. Gen. Andrzeju Błasiku, dowódcy Sił Powietrznych Rzeczypospolitej Polski zginął 10 kwietnia 2010 roku

Dariusz Fedorowicz

brat śp. Aleksandra Fedorowicza, tłumacza Prezydenta. zginął 10 kwietnia 2010 roku

Jadwiga Gosiewska i Beata Gosiewska

matka oraz wdowa po śp. Przemysławie Gosiewskim, pośle , b. wiceministrze, wiceprezesie Prawa i Sprawiedliwości zginął 10 kwietnia 2010 roku

Grzegorz i Izabela Januszko

rodzice Natalii Januszko, członka załogi zginęła 10 kwietnia 2010 roku

Krystyna Kwiatkowska,

wdowa po śp. Gen. Bronisławie Kwiatkowskim, dowódcy operacyjnym Sił Zbrojnych Rzeczpospolitej Polski zginął 10 kwietnia 2010 roku

Ewa Kochanowska, Mateusz Kochanowski, Marta Kochanowska-Hodder

wdowa, syn i córka śp. Janusza Kochanowskiego, Rzecznika Praw Obywatelskich zginął 10 kwietnia 2010 roku

Zuzanna Kurtyka

wdowa po ś.p Januszu Kurtyce, Prezesie Instytutu Pamięci Narodowej zginął 10 kwietnia 2010 roku

Beata Lubińska

wdowa po pułk. dr. Wojciechu Lubińskim, osobistym lekarzu Prezydenta Lecha Kaczyńskiego zginął 10 kwietnia 2010 roku

Jerzy Mamontowicz  and Teresa Kazimierczuk

brat i siostra śp. Zenony Mamontowicz-Łojek, Prezes Polskiej Fundacji Katyńskiej oraz członkini Rodzin Katyńskich zginęła 10 kwietnia 2010 roku

Andrzej Melak

brat śp. Stefana Melaka, Prezesa Komitetu Katyńskiego zginął 10 kwietnia 2010 roku

Magdalena Merta

wdowa po śp. Tomaszu Mercie, Podsekretarzu Stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego zginął 10 kwietnia 2010 roku

Jacek Świat

mąż Aleksandry Natalii-Świat, posłanki zginęła 10 kwietnia 2010 roku

Dorota Skrzypek

wdowa po śp. Sławomirze Skrzypku, Prezesie Narodowego Banku Polskiego zginął 10 kwietnia 2010 roku

Andrzej Jacek Tomaszewski

mąż Izabeli Tomaszewskiej, Dyrektor Zespołu Protokolarnego w Kancelarii PrezydentaRP zginęła 10 kwietnia 2010 roku

Janusz Walentynowicz i Piotr Walentynowicz

syn i wnuk śp. Anny Walentynowicz, współzałożycielki NSZZ „Solidarność”, odznaczonej polskim Orderem Orła Białego oraz Medalem Wolności Stanów Zjednoczonych zginęła 10 kwietnia 2010 roku

Halina Wassermann i Małgorzata Wassermann

wdowa i córka śp. Zbigniewa Wassermanna, posła zginął 10 kwietnia 2010 roku

Małgorzata Wypych

wdowa po śp. Pawle Wypychu, Sekretarzu Stanu w Kancelarii Prezydenta RP zginął 10 kwietnia 2010 roku

Stanisław Zagrodzki

rodzina śp. Ewy Bąkowskiej, wnuczki Generała Brygady Mieczysława Smorawinskiego, działaczki Federacji Rodzin Katyńskich zginęła 10 kwietnia 2010 roku

 

Letter to Prime Minister Mark Rutte

Warsaw,24th July 2014

Dear Mr Prime Minister

We wish to express our deepest condolences to all the families and the relatives of the victims who perished as a result of the recent attack on the Malaysian Airlines planeMH17. Please do share our heartfelt condolences with the citizens of all the countries affected by this unprovoked and unjust tragedy, the families and the relatives of those who died.

Having suffered a similar tragedy only 4 years ago when, on 10 April 2010, AF plane carrying 96 Polish citizens crashed in Russia, we feel that we have gained some unfortunate experience that is worth sharing with you and the families at this juncture to prevent further trauma to the families, while safeguarding evidence and ensuring that justice can be brought for those who lost their loved ones.

The most important and critical issue at this time is full and unfettered access to, and control of, the post mortem and identification process, as well as access to the crash site to secure the evidence.  Unfortunately, time is of the essence and any delay should simply be perceived as prevention of a transparent and proper process that is the basic human right of those families (and also a breach of the Chicago Convention).

Despite the overwhelming desire for the families to be reconciled with their loved ones and to bury them with dignity, we would urge you to ensure that you and all the countries affected carry out independent autopsies in your home states before burial. Forsaking this step by the Polish government (for reasons still not clear to us to this day) and relying on assurances from the Russian authorities has meant that months after the accident we were forced to commence a legal battle to exhume our loved ones, only to discover the criminal misconduct and breach of all internationally recognised standards in the limited instances where autopsies were carried out. Despite many and repeated assurances at the time, none of us can be sure that we have actually buried our loved ones, and not the relatives of other families.  Similarly, to the very distressing news regarding the victims of the MH17 flight, the bodies of our loved ones were robbed and mistreated. To our great horror, as illustrated by the exhumed cases, the remains themselves were desecrated which became evident during the secondary autopsies. We are distraught to see that history is repeating itself here and that the families with whom we feel such solidarity and sympathy are suffering through this unbearable ordeal.

Misconduct and delay on behalf of Russian authorities, on a territory we may add that was fully under Russian control, meant that for nearly two years we were unable to disprove the investigation’s fabricated conclusions of Russian authorities, such as the accusation that one of our most respected army generals was under the influence of alcohol and was exerting pressure on the pilots.  This conclusion was presented in the official Russian report which, due to the lack of recognised legal process in the case of our investigation blamed on the fact that civil aviation laws do not appear to extend to protect our loved ones, we have no legal or formal appeal process against. We would urge you to ensure that the political situation in Ukraine is not used as an excuse to not to follow the ICOA standards.

It is equally important to secure all of the photographic and crash site evidence by experts trained in such tragedies.  We have found that securing evidence by Russian authorities has resulted in irreparable distortion and destruction of the evidence, such as cutting up of the plane debris, smashing parts of the plane, leaving the plane unsecured and exposed to elements for months, and not returning the evidence to us over 4 years on.  Even the handling of the black boxes which still have not been released to us has only raised questions. Copies of the recording that we were provided with have proved to be of various lengths and the official Russian transcripts have been misleading.

Witnessing this tragedy on behalf of MH17 victims and their families we are very distressed to see history repeat itself. Unfortunately we continue to live through our ordeal to this day which is why we would like to offer our support to the families of the victims of MH17 flight. We urge the international institutions, air crash investigative bodies, ICOANTSBAAIBEASA and other internationally renowned organisations to limit their anguish and to take firm and decisive action. When a senseless tragedy like this takes place, the politics should be put aside and support and protection to those who need it offered. With our support the families of:

Marta Kaczynska

daughter of Lech Kaczynski, President of the Republic of Poland and Maria Kaczynska, First Lady of Poland who died on 10 April 2010

Ewa Błasik

wife  of Gen. Andrzej Blasik, Commander in Chief of the Air Forces of the Republic of Poland who died on 10 April 2010

Dariusz Fedorowicz

brother of Aleksander Fedorowicz, Presidents interpreter who died on 10 April 2010

Jadwiga Gosiewska and Beata Gosiewska

mother and wife  of Przemysław Gosiewski, MP, former Deputy Prime Minister, Deputy Chair of The Law and Justice Party who died on 10 April 2010

Grzegorz and Izabela Januszko

parents of Natalia Januszko, crew member who died on 10 April 2010

Krystyna Kwiatkowska,

wife of Gen. Bronisław Kwiatkowski, Operational Commander of the Armed Forces of the Republic of Poland who died on 10 April 2010

Ewa Kochanowska, Mateusz Kochanowski, Marta Kochanowska- Hodder

wife, son and daughter of Janusz Kochanowski, Ombudsman and Civil Rights Commissioner who died on 10 April 2010

Zuzanna Kurtyka

wife of Janusz Kurtyka, President of the Institute of National Remembrance who died on 10 April 2010

Beata Lubinska

wife of Brig. Gen. Dr. Wojciech Lubiński, Personal physician of President Lech Kaczyński who died on 10 April 2010

Jerzy Mamontowicz  and Teresa Kazimierczuk

brother and sister of Zenona Mamontowicz-Łojek, President of the Polish Katyn Foundation and representative of Katyn Families Association (Federacja Rodzin Katyńskich) who died on 10 April 2010

Andrzej Melak

brother of Stefan Melak, President of the Katyn Committee (Komitet Katyński) who died on 10 April 2010

Magdalena Merta,

wife of Tomasz Merta, Undersecretary of State in the Ministry of Culture and National Heritage who died on 10 April 2010

Jacek Świat

husband of Aleksandra Natalli-Świat, MP who died on 10 April 2010

Dorota Skrzypek

wife of Sławomir Skrzypek, President of the National Bank of Poland (NBP) who died on 10 April 2010

Andrzej Jacek Tomaszewski

husband of Izabela Tomaszewska, Director of Diplomatic Protocol in the Chancellery of the President of the Republic of Poland who died on 10 April 2010

Janusz Walentynowicz and Piotr Walentynowicz

son and grandson of Anna Walentynowicz, Legendary co-founder of the Solidarity Trade Union, Dame of the Order of the White Eagle who died on 10 April 2010

Halina Wassermann and Malgorzata Wassermann

wife and daughter of Zbigniew Wassermann, MP who died on 10 April 2010

Malgorzata Wypych

wife of Paweł Wypych, Secretary of State in the Chancellery of the President of Poland who died on 10 April 2010

Stanislaw Zagrodzki

family of Ewa Bakowska, granddaughter of Brigadier General Mieczyslaw Smorawinski, Katyn Families Association activist (Federacja Rodzin Katyńskich) who died on 10 April 2010

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s

%d blogerów lubi to: